צו הגנה

החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991

משרדנו מייצג הן פונים לקבלת צו הגנה והן את מי שניתן נגדו צו ההגנה, מתוך ראייה כוללת של הסכסוך במשפחה והמתיחות הרבה השוררת במשפחה בעיצומו של סכסוך.

צו הגנה- מהו? צו הגנה הינו צו הניתן כנגד בן משפחה (המוגדר על פי הגדרה רחבה המצויה בחוק) הן כעזרה ראשונה לבן משפחתו על מנת להגן עליו פיסית מהאלימות שהופעלה כנגדו והן במטרה למנוע הישנותה של האלימות במשפחה בעתיד.

כיצד תשפיע הגשת בקשה למתן צו הגנה על מערכת היחסים בין הצדדים?– הגשת הבקשה למתן צו הגנה כשלעצמה, בטרם נפתחו הליכים משפטיים בין הצדדים, מהווה הסלמה בסכסוך המשפחתי, ומאיצה הגשת תביעות שונות על ידי הצדדים האחד כנגד השני, כל אחד בערכאה המתאימה לו. לפיכך, במקביל להגשת הבקשה למתן צו הגנה, חשוב להיערך בהתאם לצורך לפתיחה בהליכים בערכאה הרצויה בהקדם (ר' מירוץ הסמכויות).

סמכויות בית המשפט בבואו ליתן את הצו– במסגרת צו ההגנה, בסמכותו של בית המשפט (בית משפט לענייני משפחה/בית משפט השלום/בית הדין הדתי המוסמך) להשתמש באמצעים דרסטיים: להרחיק אדם ממקום מגוריו של בן משפחתו המוגן או לאסור עליו להימצא במרחק מסויים ממקום המגורים, אף אם יש לאדם זה זכות כלשהי בבית או בדירה הנ"ל; לאסור על אדם להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום ולאסור על אדם לפעול בכל דרך המונעת או מקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס; להורות לאדם המחוייב בצו (לאחר קבלת תסקיר מפקיד סעד) ליתן התחייבות שיקבל טיפול מגורם שיקבע על ידי בית המשפט.
בנוסף, עם מתן צו הגנה, נאסר על המחוייב בצו להחזיק או לשאת נשק. אך, במקרים מיוחדים המפורטים בחוק, רשאי בית המשפט להתיר לאדם המחוייב בצו להחזיק או לשאת נשק.
כן, אפשרי שהצו יכיל דרישה לערובה הן לקיומו של הצו והן להתנהגות טובה או כל הוראה אחרת הדרושה לדעת בית המשפט להבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה.

מתי יינתן צו הגנה– הצו ניתן ע"י בית המשפט במקרים בהם בסמוך לפני הגשת הבקשה למתן הצו נהג אדם באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין או במקרים בהם התנהגותו של אדם נותנת בסיס סביר להניח שהוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין או במקרים בהם אדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

בית המשפט רשאי לתת צו הגנה במעמד צד אחד (למעט במקרה של בקשה על רקע של התעללות נפשית מתמשכת). לאחר מתן הצו, בית המשפט מחוייב לקיים דיון במעמד שני הצדדים תוך 7 ימים ממועד מתן הצו. במהלך הדיון הנ"ל נחקרים שני הצדדים.

שיקולים במתן הצו– בפסיקת בתי המשפט נקבעו קריטריונים שונים למתן צו הגנה. כך, נקבע כי לא יינתן צו הגנה רק בשל אווירה קשה ומתוחה בבית. בנוסף, נקבע כי לא די בכל אלימות שהיא כדי להרחיק אדם מביתו במיוחד כשעסקינן בבני זוג שהשלום אינו שוכן במעונם. כן, נקבע כי מטרתו של צו ההגנה היא להגן על בן הזוג הנפגע במקרים חריגים ויוצאי דופן כשהמצב הינו מצב של "מסוכנות". צריך לזכור כי כיום, קיימת אהדה ציבורית לנשים המתלוננות על אלימות במשפחה, שיש לה השלכה אף על הנטיה למתן צווי הגנה. למרבה הצער, קיימות נשים העושות בהליך זה שימוש לרעה לצורך השגת מטרותיהן הפסולות.
בנוגע למקרים בהם מבוקש הצו על סמך התעללות נפשית או התנהגות שאינה מאפשרת ניהול סביר של חיים נקבע בפסיקה, כי צו הגנה יינתן רק במקרים בהם קיימת רמת התעללות גבוהה ביותר ומעשים חמורים ביותר באופן מתמשך.
מן הפן הראייתי, לנוכח העובדה כי בדרך כלל עסקינן באירועים שבהם נכחו רק שני הצדדים ולא קיימים עדים נוספים, קיימת חשיבות רבה להתנהגות המבקש את מתן הצו לאחר אירוע האלימות הנטען. במסגרת זו יש חשיבות לשאלה אם הוגשה על ידי מבקש צו ההגנה תלונה במשטרה וכן אם פנה מבקש צו ההגנה לקבלת טיפול רפואי (ר' מה קורה אם בן משפחה אלים).

תוקפו של הצו ושיקולים בהארכת תוקפו– תוקפו של צו הגנה לא עולה על שלושה חודשים , אך בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו מפעם לפעם בתנאים מסוימים לתקופה כוללת בת שנה לכל היותר.
לתסקיר סעד המוגש על ידי עובדים סוציאליים משקל משמעותי במתן הצו ובהארכתו.
כן, להתנהגותו של המחויב בצו לאחר מתן הצו חשיבות רבה בשיקולים לעניין הארכת תוקפו. כך למשל, פניית המחויב בצו לקבלת טיפול מתאים, בניסיון לשיקום, יכולה להוות בסיס מספק לדחיית הבקשה להארכת צו ההגנה, בעוד שהתבצרותו של המחויב בצו בעמדתו הראשונית כי לא קיימת אצלו בעיה של אלימות למרות שכבר הוכחו טענות האלימות – מצדיקה את הארכת הצו (לעצות ראשוניות למי שהוגשה נגדו בקשה לצו הגנה – ר' הוגשה נגדך בקשה לצו הגנה?)