צוואות

לאדם העורך צוואה אפשרות לבחור באחת מן הדרכים הקבועות בחוק לעריכתה:

צוואה בכתב יד – הכתובה בכתב ידו של המצווה וחתומה על ידו, ובה תאריך בכתב ידו של המצווה. ניתן להפקיד את הצוואה למשמרת אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה בעדים – צוואה הנערכת בכתב, יצוין בה תאריך והיא תיחתם על ידי המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזוהי צוואתו. על העדים לאשר באותו המעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. גם צוואה מסוג זה ניתן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה בפני רשות – נערכת על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי או בהגשת דבר הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו לידי הרשות המוסמכת כאמור, הכל כמפורט בחוק.

צוואה בעל-פה – שכיב מרע או מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים. על העדים לרשום זכרון דברים שיחתם על ידם ויופקד אצל הרשם לענייני ירושות מיד כשהדבר מתאפשר. צוואה מעין זו בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

על הצוואה להיות מנוסחת בלשון ברורה ומפורשת, באופן שניתן יהיה להבין את משמעותה, שאם לא כן תיפסל. אם המצווה לא כלל בצוואה הוראות ברורות לגבי רכושו ולא ערך סעיף סל, יהא צורך במתן צו ירושה בנוסף לצו לקיום צוואה.

*חשוב לציין כי קטינים ופסולי דין אינם כשירים לערוך צוואה או להיות עדים לצוואה. כן, גם צוואה שנערכה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה- בטלה.

**בנוסף, הנהנים על פי הצוואה או בני זוגם אינם יכולים להיות עדים לצוואה, לערוך את הצוואה או לקחת חלק בעריכתה בכל אופן אחר.