נישאתם בקפריסין. האם את זכאית למזונות ?

נפסק כי גם במצב בו אין הסכם בכתב בין בני זוג שהתחתנו בנישואין אזרחיים בקפריסין, ואף שלא קיימת חובת מזונות בין הבעל לאישה מכוח הדין האישי (ר' מזונות אישה) הרי שחובת מזונות יכולה לקום על סמך הסכם מכללא בין בני הזוג. שכן, אין זה ראוי לקבוע, כי עם הפירוד מנותקת המחויבות הכלכלית בין בני הזוג, בפרט באותם מקרים של תלות כלכלית ברורה של האישה בבן זוגה. אי לכך הטלת חובת מזונות לתקופת מה, שאורכה והיקפה תלויים בנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה, היא מחויבת המציאות.