מרוץ הסמכויות

"מירוץ הסמכויות", במסגרתו כל אחד מבני הזוג מבקש להקדים את האחר בהגשת תביעה לערכאה הנוחה עבורו – בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני – הינו תוצאה של קיום סמכויות מקבילות לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני לדון בעניינים הכרוכים בגירושי בני זוג, כפי שיפורט להלן. במסגרת הטיפול המשפטי במשרדנו ניתן מענה מתאים ל"מירוץ הסמכויות" בכדי שההתדיינות תתבצע במידת האפשר בערכאה הנוחה לצד אותו אנו מייצגים.

הסמכות לדון בעניינים הכרוכים בגירושי בני זוג, היינו ענייני רכוש, מזונות אישה, החזקת ילדים וחינוכם מסורה לבית המשפט לענייני משפחה. לבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בעניינים המצוינים לעיל, במידה והוגשה בבית הדין תביעת גירושין בין יהודים, אליה נכרכו עניינים אלו. עניין החזקת ילדים כרוך מעצם טיבו וטבעו בתביעת גירושין, בעוד שלגבי שאר העניינים על מנת שבית הדין ירכוש סמכות שיפוט ייחודית נדרשת כריכה מפורשת. כן, על מנת למנוע ניצול לרעה של הסדר "הכריכה" על ידי מי מבני הזוג, נדרש כי תביעת הגירושין תהא כנה, כי הכריכה תהא כנה וכי תיעשה כדין. חשוב לציין, כי בית הדין הרבני מוסמך לפסוק בעניין הכרוך בגירושין רק אם ניתן פסק גירושין. אם תביעת הגירושין נדחתה, יחד עימה "נופלת" גם כל תביעה שנכרכה בה.

*יוער, כי בענייני מזונות אישה נתונה לאישה הברירה לבחור באם להתדיין בבית המשפט לענייני משפחה או להתדיין בבית הדין הרבני ללא כל צורך בהגשת תביעת גירושין.

**לבית הדין הרבני סמכות לדון בענייני מזונות ילדים אך ורק במידה ושני ההורים מסכימים לכך, ולכן עניין זה אינו חלק ממירוץ הסמכויות.

על פי הדין, כאשר אחת משתי הערכאות –בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה – קנתה סמכות לדון בעניין שנתבע בפניה, לא תדון באותו העניין הערכאה האחרת, אף אם נתונה לה סמכות מקבילה. על כן, כאשר תביעה באחד מן העניינים דלעיל הוגשה כדין לבית המשפט לענייני משפחה, כריכה מאוחרת של אותו עניין בתביעת גירושין המוגשת בבית הדין הרבני לא תועיל, משום שבית המשפט הקדים ורכש את הסמכות באותו העניין. ולהיפך, כאשר אחד מן העניינים או כולם נכרכו כדין בתביעת גירושין שהוגשה לבית הדין הרבני ומתקיימים לגביהם תנאי הכריכה, אזי תביעה מאוחרת שתוגש לבית המשפט לענייני משפחה לא תועיל.

בשל כך, התפתח בישראל "מרוץ סמכויות", לפיו כל אחד מבני הזוג מבקש להקדים את האחר בהגשת תביעה לערכאה הנוחה עבורו מסיבות שונות.כך שהמצב החוקי בישראל יצר מצב כי במקרה בו מתגלע סכסוך בין בני זוג יש לפנות בהקדם  לעורך דין המתמחה בדיני משפחה. (ר' מתי לפנות לעו"ד).

יודגש כי במצב בו הוגשה כבר תביעת גירושין לבית הדין הרבני ונכרכו אליה אחד או כל העניינים האמורים לעיל, ניתן עדיין להגיש תביעות באותו העניין לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר שאלת הסמכות תוכרע באמצעות הליך מקדמי באשר להתקיימותם של תנאי הכריכה המצוינים לעיל. גם כאן, קיימת חשיבות לשאלה איזו ערכאה הקדימה והכריעה בדבר סמכותה וכן קיימת חשיבות לאופן קבלת ההחלטה בעניין הסמכות. זאת, בעוד שכריכת עניין מהעניינים דלעיל לתביעת גירושין המאוחרת לתביעה שהוגשה בבית המשפט הנכבד תיפסל והעניין ידון בבית המשפט לענייני משפחה. בנוסף ל"מירוץ הסמכויות" התפתח גם "מירוץ החלטות", שעיקרו בשאלה, מי מהערכאות היא שתכריע בסוגיית הסמכות. גם בעניין זה ראוי לקבל ייעוץ מקצועי מעו"ד.