מזונות מן העיזבון

במקרה בו הניח המוריש בן זוג, ילדים (עד גיל 18 ובנסיבות המתאימות גם בגיל מבוגר יותר) או הורים, הזקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מן העיזבון (בסכום חד פעמי או בהקצבות). המזונות יינתנו על בסיס של נזקקות ולא בכדי להעניק רמת חיים מעבר לנדרש. זאת, בהתאם לכללים הקבועים בחוק, תוך התחשבות בשיקולים הבאים: שווי העיזבון; מה שהזכאי למזונות עשוי לקבל מן העיזבון כיורש על פי דין או כזוכה על פי צוואה; רמת החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות כפי שהייתה ערב מות המוריש; רכושו של הזכאי למזונות; הכנסתו של הזכאי למזונות מכל מקור שהוא (למעט הכנסת בן זוגו של המוריש שלא שימשה ערב מות המוריש לפרנסת המשפחה או לפרנסת בן הזוג); מזונות שהזכאי יכול לקבל על פי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959; מה שמגיע לבן זוגו של המוריש על פי עילה הנובעת מקשר האישות, לרבות מה שהאישה מקבלת על פי כתובה.
יוער, כי לא ניתן לשלול או להגביל בצוואה זכות למזונות מהעיזבון.