לבעלי חוב למרפאה בה בצעה חברתו הפלה. האם החוב חל עלי?

סבירלהניח שחוב זה לא יחול עלייך. שכן, בפסיקה נקבע כי אין לחייב בן זוג בגין חובות בן זוגו שהינם בעלי אופי אישי, שאינם קשורים למערכת החיים המשותפים של המשפחה ו/או חובות שנוצרו כתוצאה מהפרת חובת נאמנות כלפי בן הזוג, כגון הוצאות בעל להחזקת פילגש ו/או הוצאות בגין רכוש פרטי נפרד ו/או חובות שנוצרו ממעשה עבירה של מי מבני הזוג ותשלומי קנסות בקשר לאותן עבירות ו/או חובות שנוצרו כתוצאה מהוצאות שאין להוציאן באופן סביר בדרך הרגילה מקופת בני הזוג.