ייפוי כח מתמשך

המצב המשפטי בכל הקשור לענייני אפוטרופסות השתנה משמעותית בשנת 2017, עם כניסתו לתוקף של תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. תיקון זה נתן משקל מחייב ומכריע לרצונו של אדם, ובלבד שרצון זה קיבל ביטוי בייפוי כח מתמשך או מסמך הבעת רצון (תלוי נסיבות המקרה), העומדים בתנאי החוק הנ"ל.

חשוב להדגיש, כי המסמכים הנ"ל יכולים להיערך, להיחתם ולהיות מאושרים רק ע"י עורכי דין שהוסמכו לאחר שעברו הכשרה מיוחדת של משרד המשפטים בכל הקשור לתיקון מס' 18.

עו"ד נאוה פרס מוסמכת ע"י משרד המשפטים לערוך ולהגיש יפוי כוח מתמשך ומסמך הבעת רצון (לגבי "מסמך הבעת רצון", ניתן לראות קישור נפרד באתר האינטרנט של המשרד).

אדם בגיר (היינו מעל גיל 18 שנים) רשאי למנות בייפוי כח מתמשך (שנערך לפי הוראות החוק הנ"ל בטופס המתאים) אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בענייניו האישיים, כולם או חלקם, ו/או בענייני רכושו, חלקם או כולם.

ייפוי הכח ייכנס לתוקפו במועד בו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, למעט בעניינים רכושיים שאז ייפוי הכח יכול להיכנס לתוקף מיד לאחר שניתן או במועד אחר, אם קבע כך במפורש הממנה.

ייפוי הכח לא יחול על עניינים מסוימים הקבועים בחוק, לדוגמא בכל הקשור לעניינים שאדם יכול לקבל בהם החלטות מתוקף היותו הורה. ישנם גם עניינים שהממונה יוכל לקבל החלטות בשמו של אדם ומפורטים בחוק הנ"ל בכפוף לאישור בית המשפט או אם הוסמך לכך במפורש בייפוי הכח.

בנוסף, ישנן מס' מגבלות בחוק על זהות האדם שניתן למנות. לדוגמא, לא ניתן למנות אדם שמעניק טיפול רפואי ו/או מקום מגורים לממנה. כמו-כן, ניתן לקבוע בייפוי הכח המתמשך, אדם שיחליף את הממונה כמיופה כח אם מינויו יפקע, לרבות מטעמים בריאותיים או מטעמים הקבועים בחוק.

ייפוי הכח המתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי ואחת לשלוש שנים וכל עוד ייפוי הכח לא נכנס לתוקפו, ישלח האפוטרופוס הכללי הודעה לממנה כדי לוודא שהממנה עדיין מעוניין שייפוי הכח ימשיך לעמוד בתוקפו.