ידועים בציבור

על אף שמעמדם של בני זוג שלא נישאו כדת וכדין, הוכר בחוקים רבים, החקיקה לא קבעה הגדרה אחידה למושג הידועים בציבור. באתר זה תמצאו התייחסות לקריטריונים לפיהם ייקבע מעמדם של בני זוג כידועים בציבור; האם ידועה בציבור זכאית למזונות; מהי מערכת היחסים הרכושית השוררת בין ידועים בציבור; האם קיימת זכות ירושה ועוד.

ידועים בציבור כמצב עובדתי– היותם של בני זוג ידועים בציבור, אינו מקנה להם כל סטטוס על פי הדין הנוהג, אלא מדובר במצב עובדתי, הגורר אמנם תוצאות משפטיות שונות, אך יצירתו, המשכו וביטולו תלויים רק ברצון בני הזוג ובהתנהגותם בלבד. כמו כן, בפסיקה הודגש, כי היותם של בני זוג ידועים בציבור הוא עניין שבעובדה, שיש להוכיחו בראיות, כמו כל עובדה אחרת, דהיינו, הטוען למעמד של ידוע בציבור צריך להוכיח זאת על פי הכלל: "המוציא מחברו עליו הראיה". מאחר ואין המדובר בסטטוס משפטי, נדרש להצהיר על היות בני זוג ידועים בציבור, אגב אורחא לצורך כל עניין ועניין בנפרד (כך לדוגמא, לצורך קבלת זכאות בזכויות פנסיה של בן זוג ידוע בציבור יש לפנות לביה"ד לעבודה ולהוכיח את האלמנטים הנדרשים בהתאם לתקנון קופת הפנסיה; לצורך הכרה על פי חוק הירושה יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בכדי להכריז על בני הזוג כידועים בציבור על  פי הקריטריונים הקבועים בחוק הירושה).

הקריטריונים להכרה כידועים בציבור– מוסד הידועים בציבור אינו מוגדר בפסיקה בהגדרה אחידה. בני זוג ייחשבו כידועים בציבור, בהתקיים שני תנאים עיקריים:קיומם של חיי משפחה כבעל ואישה וניהול משק בית משותף. המבחן לקיומם של מרכיבים אלה אינו מבחן נוקשה, אלא מבחן נסיבתי של היחסים בין בני הזוג הספציפיים. דהיינו, ניתן משקל רב לתפיסה הסובייקטיבית של יחסי בני-הזוג בינם לבין עצמם, לעומת מה שמשתקף כלפי-חוץ. יחד עם זאת, נקבע, כי המדובר בשני יסודות השזורים זה בזה.

בשנים האחרונות, הפסיקה נוקטת אמת מידה גמישה, המרחיבה את מגוון האפשרויות להיחשב ידועים בציבור, תוך הקלה של דרישות הסף באמצעות צמצום ניכר של המבחנים הפורמליים הנדרשים כדי לזכות במעמד של ידוע בציבור. כך לדוגמא, ישנם מקרים, בהם פרק זמן קצר ביותר של חיים משותפים יזכה בני זוג להכרה כידועים בציבור, שכן לא הוגדר בפסיקה זמן מינימום נדרש של מגורים משותפים. בנוסף, במקרים מסויימים הוכרו ידועים בציבור גם כאשר אחד מבני הזוג נשוי עדיין לאחר, למרות שעל פי לשון סעיף 55 בחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, נשללו זכויות ירושה מבני זוג ידועים בציבור הנשואים לאחרים. כמו כן, בני זוג שהתגוררו בשתי דירות שונות – הוכרו כידועים בציבור..

פירוד בין ידועים בציבור – נושא את מרבית המאפיינים של תהליכי הגירושין בין בני זוג נשואים, למעט עניין הגיטין (לעתים נדרש גט לחומרא).

משרדנו מנוסה במתן ייעוץ מקצועי שוטף למי שמצוי בתהליך פירוד כאמור, תוך הפעלת שיקול דעת וגמישות מחשבתית כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורך !