חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014

חוק זה נועד על מנת ליתן מענה משפטי להגנה על זכויות המגיעות לכל אחד מבני הזוג בזכויות הפנסיוניות העתידיות של בן הזוג האחר.
החוק קובע מנגנונים פרוצדורליים מחייבים, שבאמצעותם זכויותיו של בן הזוג נרשמות ומוגנות אצל הגופים המנהלים את הזכויות הפנסיוניות.
בנוסף, החוק קובע כי במקרה של פנסיה תקציבית, הגורם המשלם יבצע את התשלום החודשי גם לבן הזוג, בכפוף לתשלום אחוז מסויים מגובה הפנסיה, מעין דמי טיפול.
במקרה של פנסיה צוברת, החוק בעצם קובע הפרדה והכרה בזכויותיו של בן הזוג בפנסיה של בן זוגו.
חשוב להדגיש, כי החוק לא שינה את הדין המהותי, שתמיד הכיר בזכויות הפנסיה כבנות איזון/ משותפות, לפי העניין. משמעותו של החוק היא באפשרות האופרטיבית לדאוג להבטחת הזכויות העתידיות באופן אפקטיבי.