זכויות פנסיוניות וסוציאליות

זכויות סוציאליות ולרבות פנסיה (הן רגילה והן מוקדמת), פיצויי פיטורין, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים שונים, פדיון חופשה ומחלה וכיוצב' – זכויות שנצברו במהלך הנישואין מהוות את נכסי העתודה הכלכלית של המשפחה, הנכללים במסגרת איזון המשאבים בין בני זוג עם פקיעת נישואיהם (לגבי זוגות שנישאו משנת 1974 ואילך) או בגדר הנכסים המשותפים שיחולקו באופן שווה בעת חלוקת הרכוש בין בני זוג שעל יחסיהם הרכושיים חלה הלכת השיתוף (היינו שנישאו לפני שנת 1974 או שהינם ידועים בציבור).
האמור לעיל חל הן על זכויות שגמלו (שיחולקו באופן מיידי) והן על זכויות שטרם גמלו (אשר יחולקו בין הצדדים במועד תשלומם העתידי כשעד אז צווי בית המשפט יבטיחו את שמירת הזכויות הללו עבור בן הזוג שאינו רשום). בהסכמה בין הצדדים ניתן להוון זכויות עתידיות שטרם גמלו ולשלמן בתשלום חד פעמי במועד חלוקת הרכוש או איזונו.
במקרה בו משולמים לבעל תשלומי פנסיה חודשיים ובמקביל לאישה זכאות לקבלת דמי מזונות חודשיים עבורה (ללא קשר למזונות הילדים) , נפסק כי לאישה הזכות לבחור בין תשלומי מזונות או תשלומי פנסיה, שאחרת מדובר בכפל תשלומים.
לנוכח אופי הזכויות שהינן זכויות צבורות הרשומות על שם אחד מהצדדים, ולא ניתן להעבירן על שמו של הצד השני, כאשר מתאפשר הדבר, נעשה האיזון של הזכויות הללו או חלוקתן בדרך של קיזוזים הדדיים מרכוש אחר באופן שאינו פוגע בזכויות הצבורות עצמן.
ר' התייחסות מיוחדת בפרק בעניין החוק לחלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג.