זכויות בירושה בין ידועים בציבור

המונח בן זוג בחוק הירושה כולל גם בן זוג ידוע בציבור. סעיף 55 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, משווה את מעמדו של הידוע בציבור למעמדו של בן הזוג הנשוי, ככל שמדובר בזכות הירושה על-פי דין, מציב שלושה תנאים מצטברים, אשר בהתקיימם זכאי ידוע בציבור לרשת את בן זוגו ואלו הם:

א. כי האיש והאישה לא היו נשואים כל אחד לאחר בעת הפטירה של אחד מהם;

ב. כי חיו חיי משפחה;

ג. כי ניהלו משק בית משותף.

הסיפא לסעיף 55 לחוק מורה, כי אם ישנה הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש, אזי לא יחול הסעיף והצד שנותר בחיים לא יוכר כבן זוג הזכאי לרשת מחצית מהעיזבון.
עוד יצויין, כי סעיף 55 לחוק לא קובע סייגים באשר לדירת מגורים למשל, או באשר לכל תחום אחר. לפיכך, אם עומד בן הזוג בדרישות ובתנאי סעיף 55, אזי מבחינת חוק זה ייחשב בן הזוג כאילו היה בן זוג נשוי לכל דבר ועניין.

בשנים האחרונות, ניתן לזהות בפסיקה גישה ליברלית יותר ומקלה, שבה אין הקפדה על קיומם של כל התנאים אשר כביכול נדרשים על פי החוק. קיימים מספר פסקי דין שהקנו זכויות לידועים בציבור לאחר פטירת אחד מבני הזוג, למרות שלא היו מגורים משותפים בדירה אחת – על פי ההגדרה המקובלת.