זכויות בחברות פרטיות ובעסקים קטנים

ככל שהזכויות במניות או בעסק נרכשו במהלך הנישואין (ולא הגיעו לאחד מבני הזוג בדרך של מתנה או ירושה) זכויות אלו משותפות לשני בני הזוג והינן בנות איזון. ברם, קיים קושי באופן חלוקתן של זכויות בחברות ובעסקים בעת גירושין. שכן, בעלות משותפת של שני בני הזוג במניות של החברה או הקביעה כי בני הזוג הינם שותפים בעסק – מצב זה משמעו המשך חיכוכים בקשר אותו הם מעוניינים לסיים. במקרה ששני בני הזוג פעילים בחברה או בעסק, משמעות רכישת הזכויות בו ע"י אחד מבני הזוג עשויה להביא את בן הזוג השני לאבדן פרנסה שוטפת וחוסר תעסוקה. 
במקרים אחרים, בן הזוג שלא היה פעיל בעבר בעסק או בחברה הינו חסר יכולת, הבנה או רצון לפעול בתוך העסק או החברה ויתכן שהוא עוסק בתחום אחר או בעבודה אחרת ואין לו אפשרות ליהנות מפירות החברה או העסק, אלא בדרך של מימוש המניות בחברה או הזכויות בעסק. במקרים אחרים, חלוקת המניות בין בני הזוג בפועל עלולה להביא לשיבוש קשה בפעילות החברה או העסק ואף לשיתוק הפעילות כליל.

לעיתים כשקיימים בעלי מניות נוספים בחברה, שאינם מבני המשפחה של הצדדים, הם אינם מעוניינים בהמשך שותפות עם גורם נוסף ופעמים אחרות תקנון החברה אינו מאפשר את העברת המניות לבן הזוג (למשל, כשקיימת זכות סירוב ראשונה לאחד מבעלי המניות האחרים).
בנוסף, בן הזוג שאינו בעל המניות המקורי עלול למצוא עצמו במאבקי שליטה בחברה, על רקע חשש מפני ריקון החברה או פעילותה מתוכן וכן חשיפה לעושק המיעוט וכיוצב'.

לבית המשפט לענייני משפחה שיקול דעת להכריע בדבר אופן ביצוע האיזון בין הצדדים, הן על פי חוק המטלטלין, הן על פי חוק יחסי ממון והן על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה. בפסיקה נקבע, כי במקרה של חלוקת מניות בחברה משפחתית, רצוי להימנע מקביעה שיפוטית שיש בה הענקת המניות עצמן לבן הזוג האחר ולהעדיף מתן זכות לקבלת שווי המניות, אך יש לבחון כל מקרה וכל חברה על פי הנסיבות.
עלולות להתעורר מחלוקות רציניות ביותר באשר לאופן הערכת שוויו של הנכס העסקי (חברה או עסק פרטי) ובעניין זה עשויים להיות פערים ניכרים בין שיטות הערכה שונות והערכות שונות. מכל מקום, באופן פרקטי, לא תמיד יש לאחד הצדדים אמצעים כלכליים מספיקים לרכישת חלקו של האחר באותו נכס עסקי.
הערכת השווי כרוכה, מטבע הדברים בחשיפה של כל המסמכים החשבונאיים והתפעוליים של העסק/החברה ומחייבת שקיפות וגילוי מלא. אף עניין זה מהווה שיקול של שני בני הזוג. 

דרך אחרת לחלוקת הזכויות היא מכירת הזכויות בחברה או בעסק לצד שלישי, אך גם לכך חיסרון משמעותי, במיוחד כאשר מדובר בעסק הנשען על ידע או כישורים של אחד מבני הזוג. בנוסף, לעיתים אותה חברה מהווה מקור הכנסה עיקרי או בלעדי לפרנסת מי מבני הזוג ולתעסוקה ועל כך יש לחשוב גם בעת מאבק הגירושין, למשל בהתייחס לטובת הילדים.
כמו כן, קיימים מקרים נוספים בהם מכירת הנכס העסקי לצד ג' עשויה להזיק לבני הזוג או לאחד מהם.
שיקול נוסף הינו המיסוי על העברת הזכויות/ מכירתן לבן הזוג. אף בעניין זה קיימות גישות שונות לשאלה האם מדובר באירוע מס. לסוגיית המיסוי  השפעה מעשית על התוצאות הכספיות הנקבעות לאיזון הזכויות בנכסים העסקיים. 
לקושי בחלוקה מתווספים מימדים נוספים, למשל כאשר אחד מבני הזוג טוען שמקור הזכויות בחברה או בעסק הינו מלפני הנישואין, ואז יש לבחון את האפשרות של השבחת העסק או העלייה בשוויו של העסק או החברה במהלך הנישואין.

לייעוץ מקצועי ומעמיק בסוגיה זו – צור קשר.