זוגות חד מיניים

זוגות חד מיניים

בשנים האחרונות, אנו עדים לתמורות בחברה הישראלית ובמערכת המשפט ביחס לזוגות חד מיניים, ולמשפחה האלטרנטיבית, שאינה עונה על הגדרות המשפחה הקלאסית כ"איש ואשה". אנו עדים לכך, שאף במערכת היחסים הפנימית, יותר ויותר זוגות חד-מיניים מעוניינים לגדל ילדים בתא המשפחתי שהם יצרו, ולזכות בהכרה ממסדית.

החקיקה הישראלית טרם הכירה באופן מלא וחד משמעי במשפחה שאינה עונה על הגדרות המשפחה הקלאסית. ברם, בעשור האחרון המערכת המשפטית החלה לתת תוקף ולגיטימציה לעובדה שבני זוג מאותו המין, מהווים תא משפחתי, בין שהדבר נאמר מפורשות ובין שהוצנע ופורש באמצעות קונסטרוקציות משפטיות, תוך קריאה למחוקק הישראלי להסדיר מבחינה משפטית את מערך הזכויות והחובות שבין זוגות חד מיניים.

עולם המשפט מתמודד עם מחלוקות בין בני זוג חד מיניים בנושאים מגוונים: ענייני ילדים, רכוש וירושה. למשרדנו ניסיון ייחודי ופורה בטיפול בסוגיות אלה, הן בגיבוש הסכמים והן בליטיגציה. חשוב להבין, כי בתיקים אלה קיימים המאפיינים המוכרים של תיקי משפחה, אך נדרשת בהם מקצועיות והקפדה, שכן מדובר בדין המתהווה בימים אלה ממש!

הסדרת הזוגיות בין בני זוג חד מיניים

ניתן להסדיר את היחסים הזוגיים בין בני זוג חד מיניים בהסכם, ולבקש לאשרו ע"י בית המשפט לענייני משפחה, כך שיינתן לו תוקף של פסק דין, כפי שניתן תוקף של פסק דין להסכם בין בני זוג הטרוסקסואליים החיים כידועים בציבור. אפשרות נוספת הינה נישואין בחו"ל, במדינות בהן ניתן לבני זוג חד מיניים להינשא, להירשם בישראל כנשואים ואף לערוך הסכם ממון, שיאושר בבית המשפט בישראל בהתאם לחוק יחסי ממון. ההסכם שייערך יהווה את האקט המשפטי-פורמאלי והכרזה של בני הזוג על זוגיותם ועל מחויבותם ההדדית לקיים חיי משפחה ושותפות הדדית. כמו כן, מדובר במסמך משפטי מחייב. בהסכם הנ"ל  יבואו לידי ביטוי מכלול עניינים, הן במישור מזונות הילדים ומשמורתם (ר' גם בפרק העוסק בהחזקת ילדים ובמאמר העוסק במזונות ילדים) והן במישור יחסי הממון והרכוש שבין בני הזוג (לרבות חלוקת הרכוש ואופן פירוק השיתוף בו במיוחד בבית המגורים ובתכולה שבו; איזון הזכויות שנצברו על ידי כל אחד מבני הזוג; חלוקת זכויות סוציאליות; רכוש עסקי וכיוצא בזה זכויות שנצברו על ידי הצדדים במהלך החיים המשותפים, ר' גם בפרקים העוסקים ברכוש ובידועים בציבור). בהקשר זה, יש ליתן את הדעת גם לאופן בו ניתן להתיר את הנישואין במקרה של גירושין.

ענייני רכוש של בני זוג חד מיניים

עניינים אלה יוכרעו בהתאם למשטר היחסים בין בני הזוג: אם מדובר בבני זוג נשואים, יחול חוק יחסי ממון וההלכות המשפטיות הרלבנטיות. אם בני הזוג חיים כידועים בציבור, יחילו בתי המשפט את הכללים והפסיקה המוכרת בעניינם של ידועים בציבור. הכל, כמובן, בכפוף לקיומו של הסכם, שבו נקבעו הסדרים רכושיים בין הצדדים.

ירושה

סע' 55 לחוק הירושה התייחס להגדרת בני זוג – "איש ואישה". הפסיקה, לעומת זאת, הכירה בידועים בציבור בני אותו מין כיורשים על פי חוק הירושה. גישת בתי המשפט היא, כי הפרשנות למונח "איש ואישה" צריך להתאים עצמו לשינויים החברתיים, והכרה בזכויות הירושה של ידועים בציבור בני אותו המין הינה צעד מתבקש על רקע המצב החברתי כיום.

ילדים לזוגות חד מיניים

זהו נושא המעורר סוגיות רבות, שחלקן קיבלו מענה בשנים האחרונות בפסיקת בתי המשפט, אך לא גובשו בדבר חקיקה. כך למשל, נקבע המונח של "צו הורות פסיקתי", המהווה תחליף לאימוץ ילדו של בן הזוג.

'צו ההורות הפסיקתי' מאפשר להכיר בהורות של בן או בת הזוג של ההורה הביולוגי, אם הוכח כי הילד בא לעולם מתוך כוונה משותפת ותכנון משותף של בני הזוג, וזאת מבלי שבני הזוג יידרשו לפנות להליכי אימוץ.

יש לזכור כי 'צו הורות פסיקתי' בדומה לאימוץ אינו ניתן לביטול למעט במקרים חריגים ביותר.

מומלץ לבחון את השונות בין הפתרונות השונים ולשקול מהו המתווה העדיף עבורך.

בנוסף, בתי המשפט עסקו במעמדו של בן זוג לשעבר של ההורה הביולוגי, כלפי הקטין לאחר פרידה; וכן במבנים משפחתיים מורכבים יותר שבהם מלבד זוג חד מיני, גבר או אישה נוספים, שלהם זיקה לילד.