הפחתה / הגדלה של מזונות הילדים

פסק דין למזונות ניתן לשינוי כאשר חל שינוי מהותי בנסיבות, בהתחשב במצב השורר היום, לעומת הנסיבות שהיו קיימות בעת מתן פסק הדין המהווה את נקודת המוצא לבחינת השינוי. אין מדובר בשינוי של מה בכך, ולא כל שינוי בנסיבות משליך אוטומטית על סכום המזונות. בית המשפט הדן בתביעה החדשה יבחן ויקבע, האם חל שינוי בנסיבות, מהו שינוי הנסיבות והאם יש בשינוי הנסיבות כדי להצדיק שינוי בסכום המזונות שנקבע בעבר.

בפסיקה נקבע, כי סכום מזונות שנקבע בהסכמה, אין לשנותו על נקלה אלא רק "במקרים בולטים". שינוי נסיבות מהותי לצורך שינוי בחיוב המזונות, הינו שינוי אשר לא נצפה מראש ושלא הייתה אפשרות לצפותו מראש בעת גיבוש ההסכמות. כמו כן, בפסיקה נקבע כי כאשר דנים בשינוי של קבע בחיוב המזונות, יש לבחון האם חל שינוי נסיבות, אשר השפעתו ארוכת ימים, ולא שינוי נסיבות ארעי, אשר הוביל לפגיעה זמנית ביכולת חייב המזונות לפרוע את חובו.

כך לדוגמא, נקבע, כי הולדת ילד נוסף מאישה אחרת מהווה עקרונית שינוי נסיבות מהותי, לצורך דיון בסוגיית המזונות, ברם – עדיין אין בכך עובדה שבגללה כשלעצמה – יופחתו המזונות, אלא יש לבחון נסיבה חדשה זו על רקע כל השינויים האחרים שחלו, כמו למשל שינויים בהכנסה. רק אם צירוף הנסיבות יהווה שינוי מהותי היורד לשורש העניין, אזי תהא עילה לשינוי המזונות.

תביעה למזונות קטין כשמזונותיו נקבעו בהסכם גירושין: ההלכה היא, כי כאשר הייתה התדיינות בין הוריו של הקטין בנוגע למזונותיו, הקטין לא היה צד להליך ועניינו לא נדון לגופו של עניין, אזי דרכו של הקטין פתוחה להגיש תביעת מזונות חדשה עבורו, ללא צורך בהוכחת שינוי נסיבות. המבחן הוא מהותי – וכאשר קיימות אינדיקציות לכך שבהסכם בין ההורים בו הוסדרו מזונות הקטינים, נשקלה גם טובת הקטינים, הרי שההסכם מחייב את הקטינים לכל דבר ועניין, ולשם שינויו יהא על הקטין להראות, כי חל שינוי נסיבות מהותי. במרבית המקרים, הסכם בו הובטחו היטב צרכיהם של הקטינים יסווג כהסכם שאין להתערב בו. מנגד, תתאפשר תביעה עצמאית של הקטין, כאשר מההסכם עולה, כי האם "קנתה" למעשה את חירותה על חשבונם של הקטינים בדמותם של דמי מזונות דלים ומצומקים…