הוגשה נגדך בקשה לצו הגנה?

במידה והוגשה נגדך בקשה למתן צו הגנה חשוב לפעול כדלקמן:

יש לפנות לעורך דין באופן מיידי. שכן, במידה וניתן צו הגנה במעמד צד אחד כנגדך, ייערך בעניין זה דיון בבית המשפט תוך 7 ימים בלבד ממועד מתן הצו ועוד בטרם הדיון יש להגיש תצהיר תשובה לבית המשפט.
חשוב לפנות לעורך דין העוסק בתחום דיני המשפחה, משום שבדרך כלל הבקשה למתן צו הגנה הינה חלק בלתי נפרד מן הסכסוך המשפחתי הכולל.

במידה ולא נפתחו הליכים אחרים בין הצדדים, יש לשקול הגשת תביעות שונות הנוגעות לסכסוך המשפחתי בהקדם ועוד בטרם יוגשו על ידי הצד השני, בכדי שהתביעות יידונו בערכאה הנוחה לך (ר' מירוץ הסמכויות) וגם משום כך קיים הכרח לפנות לעורך דין באופן מיידי.

חשוב לשחזר בכתב בסמוך ככל האפשר לאירוע את פרטי האירוע שבגינו הוגשה הבקשה וכן אירועים קודמים שעשויים להיות רלבנטיים.

יש לבחון היטב את לשון צו ההגנה ולבדוק בדיוק לטובת מי ניתן הצו ומה הן ההגבלות הנובעות ממנו.

יש למלא אחר הוראות צו ההגנה בדווקנות גם אם בן המשפחה המוגן פנה אליך, ביקש לדבר או להיפגש עימך בניגוד להוראות הצו. שכן, על פי החוק למניעת אלימות במשפחה אין בהתנהגות המוגן כדי לשחררך מחובתך לפעול על פי צו ההגנה שהינו צו שיפוטי לכל דבר ועניין, והפרתו מהווה עבירה פלילית.

במקרה בו במסגרת צו ההגנה הורחקת מביתך אך לא מילדיך המתגוררים בבית, חשוב לפעול לקביעת הסדרי ראיה עם הילדים (מחוץ לבית). זאת ניתן לעשות באמצעות עורך דין או גורם מתווך מבני המשפחה והמכרים או באמצעות בית המשפט, יחידת הסיוע או עו"ס מלשכת הרווחה שמינה בית המשפט לצורך כך.