גישור

הליך גישור הינו מסגרת של הידברות, בה המגשר כצד שלישי נייטרלי פועל לסייע לצדדים להסדיר בהסכמה את הנושאים שבמחלוקת ביניהם.
משרדנו מחוייב לקיומו של הליך גישור מקצועי, יעיל, הוגן ואפקטיבי המבוסס על שנים של ניסיון והתנסות מעשית עם "מגושרים" רבים ושונים.

עקרונות הגישור
הגישור הינו תהליך וולנטרי, המתנהל בדרך של מפגשים בין הצדדים לבין מגשר מוסמך, שהינו נייטרלי. כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את תהליך הגישור בכל עת. ברם, כל עוד מתנהל הליך הגישור, על הצדדים לשתף פעולה עם המגשר ולנהוג בהגינות ובתום לב בכל הנוגע לגישור.

המגשר רשאי להיפגש גם עם כל אחד מהצדדים בנפרד, לפי שיקול דעתו. על המגשר לשמור על סודיות ביחס למידע שנמסר לו בפגישה נפרדת מעין זו, אם נתבקש לכך. כל אחד מהצדדים רשאי לקבל ייעוץ משפטי ואחר, בכל עניין הנדון בגישור, בכל שלב של הגישור.

יובהר כי המגשר אינו גורם מכריע במחלוקות שבין הצדדים, אלא גורם שאמור לסייע לצדדים לגבש פיתרון מוסכם למחלוקות ביניהם, ואף תוך היעזרות באנשי מקצוע ומינוי מומחים ספציפיים לעניין שבמחלוקת.

המגשר מחוייב לסודיות ביחס לכל העובדות שנתגלו לו במהלך הגישור. כמו כן, מקובל כי הצדדים לא יזמינו את המגשר למסור עדות או להציג מסמכים בעניינים שעלו בגישור, במישרין או בעקיפין, והצדדים מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו במהלך הגישור, כדי לאפשר נכונות הצדדים להשתתפות פעילה בהליך וכן לצורך שמירה על ייחודיות ההליך.
למידע נוסף בעניין גישור ניתן לעיין בתקנות בתי המשפט (גישור) התשנ"ג – 1993.