גביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

ככל פסק דין כספי אחר, גם פסק דין למזונות ניתן לגבות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. ברם, בשל ייחודו של פסק דין הקובע חיוב במזונות והעובדה שמחייתם של הזוכים בפסק הדין, תלוייה בביצועו של פסק הדין בפועל, .ישנה קדימות לגביית חוב מזונות לעומת חוב רגיל והכללים בעניין זה הינם שונים.

בעת קביעת גובה החיוב במזונות ע"י בית המשפט/בית הדין מובאת בחשבון הכנסתו של החייב במזונות, רכושו והאמצעים העומדים לרשותו (בעניין זה, ר' מזונות ילדים ומזונות אישה). לפיכך, בניגוד להליכים בגביית חוב רגיל הכוללים חקירת יכולתו של החייב, בגביית חוב מזונות (לרבות בהפעלת הליכי מאסר), לא נעשית לחייב חקירת יכולת בפני ראש ההוצאה לפועל, שכן יכולתו כבר נקבעה בפסק הדין למזונות.

בנוסף, אין שכרו של החייב במזונות מוגן מפני עיקול, וזאת במובחן מגביית חוב רגיל, המוגבל על פי חוק הגנת השכר. דוגמא נוספת: צו עיכוב יציאה מן הארץ בגין חוב מזונות ניתן עד לתום החיוב, וכשמדובר בילדים עד לתום החיוב כלפי הילד הצעיר ביותר. כמו כן, בדרך כלל, חייב במזונות לא יוכרז כמוגבל באמצעים לצורך פריסת חוב המזונות. גם בהליכי חדלות פרעון לחיובי מזונות יש מעמד מיוחד.